W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Zarząd Morskich Portów Szczecin
i Świnoujście Spółka Akcyjna

ul. Bytomska 7
70-603 Szczecin
 
tel. (+ 48 91) 430 8221, 430 8222
tel. (+ 48 91) 462 34 12
e-mail: info@port.szczecin.pl
strona internetowa: www.port.szczecin.pl

Skrytka ePUAP: /ZMPSISSA/SkrytkaESP

NIP: 955-18-89-161
REGON: 811649448

Opłaty za odbiór odpadów

System opłat za odbiór odpadów ze statków

  1. Statki zawijające do portów w Szczecinie i w Świnoujściu mają prawo zdać w ramach opłaty tonażowej pobieranej przez ZMPSiŚ S.A. w oparciu o „Taryfę opłat portowych” określone rodzaje i ilości odpadów ze statków zgodnie z tabelą 1 " Rodzaje i ilości odpadów ze statków ujęte w opłacie tonażowej". Za przekroczenie limitów odpadów określonych tabelą nr 1, ZMPSiŚ S.A. pobiera opłatę dodatkową zgodnie z tabelą 2 " Opłaty dodatkowe".

  2. Limit ilości i rodzajów odpadów przyznawany jest tylko raz na wejściu statku do portu na podstawie „Informacji o odpadach ze statków znajdujących się na statku" przekazanej za pomocą systemu NSW przed zawinięciem do portu  Szczecin/Świnoujście oraz wnoszonej opłaty tonażowej  i upoważnia do jednorazowego zdania odpadów wytworzonych w czasie podróży statku od ostatniego portu zawinięcia do portu morskiego w Szczecinie lub w Świnoujściu; każde następne zawiadomienie o konieczności odbioru odpadów kapitan, bądź agent statku przekazuje do zarządzającego portem na formularzu „Deklaracji zdania odpadów w porcie morskim…” i jest obciążane opłatą specjalną, z zachowaniem niewykorzystanego limitu.

  3. Statki zwolnione z ponoszenia opłat portowych ( załącznik w zakładce BIP Procedura odbioru) oraz specjalne jednostki pływające (załącznik w zakładce BIP Procedura odbioru), których opłata tonażowa wynosi 0,0 PLN nie mają przyznanego limitu ilości i rodzajów odpadów i wnoszą opłaty za odbiór odpadów ze statków według stawek wymienionych w tabeli 2 " Opłaty dodatkowe".

  4. Statki ponoszące opłaty portowe w innych portach ujścia Odry: Police lub Trzebież lub Stepnica lub Nowe Warpno i które zawijają bezpośrednio po wyjściu z któregokolwiek portu wymienionego powyżej do portu morskiego w Szczecinie i do portu morskiego w Świnoujściu - lub w relacjach odwrotnych, ponoszą opłatę tonażową w wysokości 50% i mają przyznany limit ilości i rodzajów odpadów w wysokości 50%.

  5. Jednostki pływające Strażak-24 i Strażak-26 oraz Strażak-28 zwolnione są z opłat za odbiór odpadów ze statków.

  6. Odbiór odpadów ze statków posiadających zwolnienie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów przed opuszczeniem portu oraz ze statków pasażerskich żeglugi przybrzeżnej uprawiających żeglugę liniową (ustawa z dnia 12.05.2022r o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków Dz. U. z 2022 poz. 1250 oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.07.2022 r. Dz. U. z 2022r. poz.1704 w sprawie wzoru wniosku o udzielanie zwolnienia z obowiązku wcześniejszego informowania o odpadach ze statków znajdujących się na statku , każdorazowego zdawania odpadów ze statków przed wypłynięciem z portu  lub przystani morskiej oraz każdorazowego wnoszenia opłaty pośredniej ), odbywa się według zasad określonych w tabeli 1 " Rodzaje i ilości odpadów ze statków ujęte w opłacie tonażowej", z zastrzeżeniem iż zdawanie płynnych odpadów olejowych zachodzi nie częściej niż raz na dwa tygodnie. W przypadku częstszego zdawania płynnych odpadów olejowych limit zmniejsza się o 50%.

  7. Odbiór odpadów ze statków w innym czasie i warunkach niż ustalone przez ZMPSiŚ S.A. następuje za opłatą specjalną określoną w tabeli 3.

  8. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. nie zapewnia odbioru pozostałości ładunkowych ze statków. Opłaty za ich odbiór ustala zlecający usługę bezpośrednio z firmą odbierającą te odpady (punkt VIII).

 9.  Odbiór ścieków z promów odbywa się na podstawie otrzymanych wyników z  pobranych przez ZMPSiŚ S.A. próbek ścieków i przeprowadzonych badań fizyko-chemicznych. Badania przeprowadzane są przez laboratorium ZMPSiŚ S.A. lub przez inne, wybrane przez ZMPSiŚ SA lub ZWIK Świnoujście laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) lub innej jednostki akredytującej będącej sygnatariuszem porozumień EA MLA/ILAC MRA.

10.  W przypadku regularnego zdawania ścieków przez promy w porcie Świnoujście lub Szczecin ZMPSiŚ SA pobiera próbki ścieków i bada je nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu na własny koszt. ZMPSiŚ S.A. lub ZWIK Świnoujście może, na własny koszt, wykonać w trakcie miesiąca więcej poborów próbek i badań ścieków. Wynik przeprowadzonego badania jest wiążący przy ustalaniu opłat za odbiór ścieków od dnia badania do dnia następnego badania. 

11.  Armator będzie powiadomiony o pobieraniu próbek ścieków nie później niż 2 godziny przed próbobraniem na wskazany przez armatora adres elektroniczny, po uprzednim przekazaniu przez armatora informacji o zamiarze zdawania ścieków w porcie. Przedstawiciel armatora ma prawo być obecny w trakcie pobierania próbki ścieków.

 12.  Armator danego promu może na własny koszt zlecić wykonanie laboratorium akredytowanemu przez PCA lub innej jednostce akredytującej będącej sygnatariuszem porozumień EA MLA/ILAC MRA badanie ścieków i dostarczyć je ZMPSiŚ SA. 

 13.  W przypadku stwierdzenia w próbkach ścieków pobranych z promu, przekroczenia najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, określonych rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1757), oczyszczalnia odpowiednio dla:

a.              portu Świnoujście - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (ZWIK Świnoujście), 

b.              portu Szczecin - Spółka Wodna "Międzyodrze".

ocenia możliwość przyjęcia ścieku. 

Dopuszczalne wartości dla wskaźników zanieczyszczeń są udostępniane przez ZMPSiŚ SA na pisemny wniosek armatora lub agenta morskiego.

 14.  W przypadku decyzji o przyjęciu ścieku z przekroczonymi dopuszczalnymi wartościami wskaźników zanieczyszczeń przez oczyszczalnię armator zostanie obciążony dodatkową opłatą zależną od rodzaju i wielkości przekroczenia norm wg tabeli 3 „Opłaty specjalne”, lp.16 . Dopłata za przekroczenie najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń naliczana jest zgodnie z aktualnym cennikiem oczyszczalni właściwej dla danego portu. 

 15.   W przypadku odmowy przyjęcia ścieków przez oczyszczalnię z powodu nieakceptowalnie przekroczonych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, Armator będzie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. ZMPSiŚ SA zapewnia możliwość odbioru zanieczyszczonego ścieku wg stawki z tabeli 3 „Opłaty specjalne”, lp.17. 

Tabela 1    Rodzaje i ilości odpadów ze statków ujęte w opłacie tonażowej

Lp. Rodzaj zdawanego odpadu Limit(1) ilości odpadów według lokalizacji poprzedniego portu(2) [m3]
Obszar Morza Bałtyckiego Obszar wód północno-zachodnio europejskich Pozostałe obszary

1

Odpady olejowe i ich mieszaniny z wodą (Załącznik I Konwencji MARPOL)

a

zaolejone wody zęzowe

2,0

4,0

8,0


zużyte oleje przepracowane

c

szlamy tj. szlamy z odwirowywania paliw i olejów smarnych

 

Promy i statki pasażerskie żeglugi przybrzeżnej 1/2 zdanej ilości odpadów olejowych (4)

2

Ścieki (Załącznik IV Konwencji MARPOL)

a

ścieki

2,0

3,0

5,0

 

Statki pasażerskie żeglugi przybrzeżnej 1/5 zdanej ilości ścieków

3

Odpady stałe (Załącznik V Konwencji MARPOL)(3)

a

odpady żywnościowe

0,4

0,5

0,6


tworzywa sztuczne

c

odpady bytowe niesegregowane

d

inne (papier i tektura poskładane, szkło, metale, drewno)

e stałe odpady zaolejone tj. zaolejone czyściwo, szmaty, filtry paliwowe i olejowe 1/8 zdanej ilości odpadów

f

odpady niebezpieczne posegregowane (odpady farb i lakierów, świetlówki zawierające rtęć, baterie, akumulatory)

1/8 zdanej ilości odpadów

g

odpady gastronomiczne zawierające produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego ze statków płynących z państwa nie będącego członkiem UE (kategoria 1)

1/4 zdanej ilości odpadów


Objaśnienia:

(1)  Limit dotyczy tylko odbiorów od strony lądu

(2)  Zasięg obszarów określony jest w Konwencji MARPOL

(3) Minimalna ilość odpadów stałych przyjmowanych do portowych urządzeń odbiorczych wynosi 0,05 m3

(4) Maksymalny jednorazowo przyznany limit wynosi 20 m3

 

Tabela 2   Opłaty dodatkowe

Lp. Rodzaj zdawanego odpadu Stawki opłat dodatkowych [zł/m3]

1

Odpady olejowe i ich mieszaniny z wodą (Załącznik I Konwencji MARPOL)

a

płynne odpady olejowe

1316,00

2

Ścieki (Załącznik IV Konwencji MARPOL)

a

ścieki

172,00

3

Odpady stałe (Załącznik V Konwencji MARPOL)

a

odpady inne niż niebezpieczne

583,00

b odpady niebezpieczne 3432,00
c stałe odpady zaolejone tj. zaolejone czyściwo, szmaty, filtry paliwowe i olejowe 3432,00

d

odpady gastronomiczne zawierające produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego ze statków płynących z państwa nie będącego członkiem UE (kategoria 1)

5720,00

e

oleje jadalne z separatorów tłuszczu

3432,00 (1) zł/zdarzenie

4

Pozostałości z oczyszczania spalin (Załącznik VI Konwencji MARPOL)

a

pozostałości z oczyszczania spalin

5720,00

Objaśnienia:

(1) opłata obejmuje: jednorazowy odbiór tłuszczów jadalnych i mieszanin olejów z czyszczenia separatorów

Tabela 3   Opłaty specjalne

Lp. Wyszczególnienie Stawki opłat specjalnych

1

Odbiór odpadów z przyczyn leżących po stronie kapitana/agenta statku w terminie krótszym niż 24 h
od zgłoszenia ich do odbioru

229 [zł/zdarzenie]

2

Wezwanie urządzenia odbiorczego do ponownego odbioru

114 [zł/przyjazd]

3

Brak segregacji odpadów stałych na statku

235 [zł/zdarzenie]

4

Brak gotowości statku do zdania odpadów, w tym m.in. oczekiwanie na podanie odpadów, nie przekazanie przez załogę statku odpadów stałych bezpośrednio na podstawiony przez firmę odbierającą środek transportu, bądź zdanie odpadów w ilości poniżej 0,05 m3

114 [zł/zdarzenie]

5

Odbiór odpadów stałych, w tym stałych zaolejonych niewłaściwie opakowanych

235 [zł/zdarzenie]

6

Odbiór płynnych odpadów z wykorzystaniem pomp firmy odbierającej z powodu konstrukcyjnego braku pomp na statku

172 [zł za każdą rozpoczętą godzinę]

7

Odbiór płynnych odpadów za pomocą pomp firmy odbierającej z powodu niesprawnych pomp statkowych

286 [zł za każdą rozpoczętą godzinę]

8

Odbiór płynnych odpadów olejowych przy wydajności pompowania pomp statkowych poniżej 5 m3 /h dla statków do 5.000 GT lub ze wspomaganiem pomp firmy odbierającej

229 [zł za każdą rozpoczętą godzinę]

9

Odbiór płynnych odpadów olejowych przy wydajności pompowania pomp statkowych poniżej 7,5 m3/h dla statków powyżej 5.000 GT lub ze wspomaganiem pomp firmy odbierającej

229 [zł za każdą rozpoczętą godzinę]

10

Brak podgrzania szlamu oraz olejów do temperatury umożliwiającej sprawne dokonanie odbioru, jednak nie przekraczającej 60°C (1)

235 [zł/zdarzenie]

11

Odbiór płynnych odpadów ze statków
z wykorzystaniem specjalistycznych jednostek pływających

45.760 [zł/zdarzenie]

12

Odbiór płynnych odpadów olejowych i ich mieszanin
z wodą zawierających znaczne ilości zanieczyszczeń
tj. rozpuszczalniki, detergenty, zanieczyszczenia stałe itp.

235 [zł/m3 ]

13

Nieposiadanie przez statek standardowych przyłączeń kołnierzowych wymaganych przepisami Konwencji MARPOL

463 [zł/zdarzenie]

14

Wykonanie dezynfekcji odebranych odpadów ze statków

235 [zł/m3]

15

Brak zdania odpadów z winy statku pomimo wcześniejszego pisemnego zgłoszenia odbioru

229 [zł/przyjazd]

16

ścieki z przekroczonymi dopuszczalnymi wartościami wskaźników zanieczyszczeń           

172+dopłata(2) [zł/m3]

17

ścieki z nieakceptowalnie przekroczonymi dopuszczalnymi wartościami wskaźników zanieczyszczeń

3432 [zł/m3]

Objaśnienia:

(1) Opłata naliczana jest również w przypadku, gdy odbiór deklarowanych do zdania odpadów nie nastąpi                  

(2)    opłata zgodnie z zapisami w §3, ust. 15  Taryfy opłat za usługi (Taryfa znajduje się na stronie www.port.szczecin.pl oraz w zakładce BIP Obowiązujące Taryfy .....).

Powiadom znajomego