W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Zarząd Morskich Portów Szczecin
i Świnoujście Spółka Akcyjna

ul. Bytomska 7
70-603 Szczecin
 
tel. (+ 48 91) 430 8221, 430 8222
tel. (+ 48 91) 462 34 12
e-mail: info@port.szczecin.pl
strona internetowa: www.port.szczecin.pl

Skrytka ePUAP: /ZMPSISSA/SkrytkaESP

NIP: 955-18-89-161
REGON: 811649448

Warunki zdawania odpadów

Warunki zdawania odpadów przez statki do portowych urządzeń odbiorczych

       Warunki zdawania odpadów przez statki do udostępnionych przez port urządzeń odbiorczych opisane są szczegółowo w aktualnej Taryfie opłat za usługi oraz w Planach Gospodarowania odpadami ze statków w porcie morskim w Szczecinie i w porcie morskim w Świnoujściu zatwierdzonych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

       Poniżej przedstawiony ogólny opis warunków zdawania odpadów ze statków do udostępnionych przez port urządzeń odbiorczych ważny jest z aktualną Taryfą opłat za usługi (dostępnej w zakładce Opłaty za odbiór odpadów lub na stronie www.port.szczecin.pl, w zakładce: Biznes/usługi portowe/Taryfy portowe) i z aktualnymi Planami Gospodarowania odpadami w Szczecinie i w Świnoujściu (dostępnej w zakładce Informacja  o odbiorze odpadów ze statków) :

1. ZMPSiŚ S.A. na podstawie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków z dn. 12.05.2022r (Dz.U. z 2022r. poz. 1250) pobiera opłatę pośrednią, przez którą rozumie się opłatę za świadczenie usług portowych w zakresie portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków. Opłatę pośrednią uiszcza się za każdy statek niezależnie od faktycznego odprowadzania odpadów ze statków. Opłata pośrednia w pełni pokrywa koszty odbioru i przetwarzania odpadów stałych ze statków określonych w zał. V do konwencji MARPOL, włączając w to odpady związane z ładunkiem, inne niż pozostałości ładunku oraz biernie poławiane odpady, które statki mogą zdać w porcie lub przystani morskiej bez ponoszenia dodatkowych opłat. Wysokość opłaty pośredniej wg typu statku i jego wielkości (GT) została określona w tab. 1A aktualnej Taryfy opłat za usługi.

2. Statki zawijające do portu morskiego w Szczecinie lub portu morskiego w Świnoujściu maja prawo zdać w ramach opłaty pośredniej określone rodzaje i ilości odpadów ze statków zgodnie z tab. 1B aktualnej Taryfy opłat za usługi.

3. Limit ilości i rodzajów odpadów przyznawany jest tylko raz na wejściu statku do portu na podstawie "Informacji o odpadach ze statków znajdujących się na statku" przekazanej przed zawinięciem do portu ,do sytemu t.j. Krajowego Pojedynczego Punktu Kontaktowego (National Single Window - NSW) lub na podstawie informowania przez system portowy (patrz pkt.2 w zakładce Procedura odbioru) t.j. Dział Głównego Dyspozytora Portu lub przez system Odpady PCS  oraz wnoszonej opłaty pośredniej i upoważnia do jednorazowego zdania wszystkich wytworzonych odpadów w czasie podróży statku od ostatniego portu  zawinięcia do portu morskiego w Szczecinie lub w Świnoujściu

4. Każde następne zawiadomienie o konieczności odbioru odpadów należy przekazać do zarządzającego portem: Główny Dyspozytor Portu na formularzu "Deklaracji zdania odpadów w porcie morskim …" i jest obciążane opłatą specjalną, z zachowaniem niewykorzystanego limitu.

5. Za przekroczenia limitów odpadów określonych w Taryfie opat za usługi  tab. 1B oraz za przekroczenie ilości odpadów powyżej maksymalnej pojemności magazynowej, wskazanej w „Informacji o odpadach ze statków znajdujących się na statku” przekazanej przez NSW lub w „Deklaracji zdania odpadów w porcie morskim…”, dla odpadów ujętych w załączniku V Konwencji Marpol, ZMPSiŚ SA pobiera opłatę dodatkową zgodnie z tabelą 2 Taryfy opłat za usługi. 

 6. W przypadku, kiedy statek nie dopełni obowiązku wynikającego z art. 10 ust. 6 ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1955z późn. zm.) oraz rozporządzania Ministra Infrastruktury z 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru formularza, na którym jest przekazywana informacja o odpadach ze statków znajdujących się na statku (Dz. U. z 2022 r., poz. 1716) i nie przekaże do NSW informacji o maksymalnej pojemności magazynowej dedykowanej poszczególnym zdawanym odpadom stałym ujętym w Załączniku V do Konwencji MARPOL, pojemność ta zostanie przyjęta jako wielkość zerowa. W związku z powyższym statek zostanie obciążony opłatą dodatkową za wszystkie te odebrane odpady stałe ze statku zgodnie z tabelą 2 Taryfy opłat za usługi.
 
7. ZMPSIŚ S.A. nie pobierze opłaty pośredniej w przypadku braku możliwości odbioru odpadów ze statku z przyczyn nieleżących po stronie statku. Po zgłoszeniu takiej sytuacji ZMPSIŚ S.A. na właściwym formularzu zgodnie z właściwym Planem Zagospodarowania Odpadami ze statków dla Szczecina lub Świnoujścia Kapitanowi statku/armatorowi lub jego przedstawicielowi zostanie przekazany potwierdzony formularz o braku możliwości odbioru odpadów ze statku. 
 
8. Odbiór odpadów ujętych w załączniku II Konwencji Marpol (m.in. stanowiących resztki przeładowywanych substancji płynnych oraz popłuczyn po czyszczeniu zbiorników magazynowych/ładowni) oraz w załączniku VI Konwencji Marpol ,odbywa się za opłatą dodatkową w Taryfie opłat za usługi tab. 2, natomiast odbiór pozostałości ładunkowych ze statków, wg ich rodzajów i ilości odbywa się za opłatą zgodnie z tab 4 Taryfy opłat za usługi.  ZMPSIŚ S.A. zastrzega możliwości weryfikacji odpadów objętych załącznikiem II Konwencji Marpol oraz pozostałości ładunkowych pod względem ich szkodliwości i niebezpieczeństwa dla zdrowia i środowiska morskiego przed ich odbiorem. Opłaty za odbiór tych odpadów będą pobierane zgodnie z niniejszą Taryfą wg rodzaju odpadu ustalonego przez firmę świadczącą usługę odbioru odpadów.

9. W przypadku zdawania odpadów ujętych w załączniku II Konwencji Marpol t.j. szkodliwych substancji ciekłych do urządzeń odbiorczych w ramach systemu portowego odbioru odpadów, przedstawiciel statku winien  zapewnić we własnym  zakresie efektywne wydobycie odpadów z ładowni, tanków, przestrzeni balastowych i innych jednostek oraz skuteczne ich przekazanie do dostarczonych urządzeń odbiorczych. Powyższe oznacza, że wszelkie niezbędne czynności zmierzające do zebrania i usunięcia odpadów ze statku, takie, jak np. zmiatanie, zmycie, wypompowanie, pakowanie, przekazanie do urządzeń odbiorczych, organizowane są i odbywają się przez i na koszt zgłaszającego odpady do odbioru.

10. Niespełnienie przez statek czasu oraz warunków odbioru oraz odbiór odpadów ze statków w innym czasie i warunkach niż ustalone przez ZMPSiŚ SA w Taryfie opłat za usługi, następuje za opłatą specjalną określoną w tab 3 tej taryfy., niezależnie od ponoszonych innych opłat wymienionych w Taryfie. 

11. Statek zobowiązany jest przygotować odpady stałe do zdania , tzn. odpady muszą być  posegregowane na kategorie wymienione  Planach gospodarowania odpadami ze statków w Szczecinie i w Planach gospodarowania odpadami ze statków w Świnoujściu. Jeżeli firma odbierająca stwierdzi, że doszło do zmieszania odpadów  niebezpiecznych z innymi odpadami, odpady te zostaną zakwalifikowane jako odpady niebezpieczne.

12. Przekazywanie odpadów stałych oraz stałych zaolejonych przez załogę statku bezpośrednio firmie odbierającej na podstawiony środek transportu.

13. Maksymalny czas oczekiwania firmy odbierającej odpady na rozpoczęcie podania odpadów wynosi 15 minut.

14. Worki/pojemniki na odpady stałe oraz stałe zaolejone szczelne i dostosowane do ciężaru zapakowanych odpadów, a także odpowiednio oznakowane.

15. Odpady gastronomiczne kategorii 1 ze statków płynących z państwa nie będącego członkiem UE, umieszczone w hermetycznych opakowaniach lub zakrytych, zabezpieczonych przed wyciekami bezzwrotnych pojemnikach opatrzonych etykietą z napisem „kat. 1 – wyłącznie do usunięcia” lub w języku angielskim „cat. 1 – strictly to removal”, jeżeli odpady nie zostaną przygotowane do zdania w powyższy sposób – nie zostaną odebrane.

16. Statek musi posiadać pompy zdawcze płynnych odpadów olejowych oraz ścieków.

17. Sprawne pompy statkowe dla odbioru ścieków.

18. Sprawne pompy statkowe dla odbioru płynnych odpadów olejowych o wydajności nie mniejszej niż 5 m3/h dla statków do 5.000 GT oraz nie mniejszej niż 7,5 m3/h dla statków powyżej 5.000 GT.

19. Oleje oraz szlamy podgrzane do temperatury umożliwiającej sprawne dokonanie odbioru, jednak nie przekraczającej 60°C.

20. Odbiór płynnych odpadów olejowych wykonywany jest od strony lądu. Jeżeli odbiór od strony lądu nie jest możliwy, wtedy odbiór odpadów może być dokonany z wykorzystaniem specjalistycznych jednostek pływających za opłatą specjalną określoną w Taryfie opłat za usługi tab 3.  

21. Celem zapewnienia bezpieczeństwa, odbiór płynnych odpadów olejowych od strony wody wykonywany jest w porcie od wschodu do zachodu słońca, przy  widoczności minimum 1 Mm, sile wiatru do 4 B i stanie morza do 2 (wysokość fali do 0,5 m). Odbiór odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem pomp statku, urządzenia podawcze odpadów muszą być ustawione od strony akwenu, jednostka odbierająca odpady musi być zacumowana do burty statku. Wąż do odbioru płynnych odpadów olejowych nie może być dłuższy niż 30 m i musi mieć kontakt z pokładem statku oraz jednostki odbierającej odpady.

22. Płynne odpady olejowe nie mogą zawierać zanieczyszczeń stałych i chemicznych.

23. Standardowe przyłączenia kołnierzowe muszą być zgodne z wymaganiami przepisów konwencji MARPOL.

24. Odpady nie mogą być zakażone drobnoustrojami chorobotwórczymi mogącymi spowodować zagrożenie epidemiologiczne.

25. Odbiór odpadów stałych, ścieków oraz pozostałości z oczyszczania spalin wykonywany jest wyłącznie od strony lądu; jeżeli odbiór od strony lądu nie jest możliwy, odbiór tych odpadów nie jest wykonywany.

26. W przypadku zażądania przez kapitana/ agenta statku odbioru odpadów w terminie krótszym niż 24 h od momentu zgłoszenia ich do zdania, zostanie pobrana opłata specjalna zgodnie z Taryfą opat za usługi tab. 3.

27. W przypadku przesłania "Informacji o odpadach ze statków znajdujących się na statku" oraz "Deklaracji zdania odpadów w porcie morskim …" na 6 godzin przed wyjściem statku z portu, Kapitan/ agent statku musi się liczyć z faktem, iż zadeklarowane do zdania odpady, w szczególności płynne odpady olejowe mogą zostać nie odebrane.

28. Odpady ze statków cumujących przy nabrzeżach należących do podmiotów zarządzających stoczniami i bazami przeładunkowymi są odbierane przez firmy odbierające, z którymi  ZMPSiŚ S.A. podpisał umowę na odbiór odpadów, z wyłączeniem sytuacji, gdzie odbiór wszystkich rodzajów odpadów zapewnia stocznia w ramach świadczonej przez nią usługi remontowej. Wówczas w „Informacji o odpadach ze statków znajdujących się na statku" kapitan/agent statku zaznacza, iż odbioru odpadów dokonuje stocznia w ramach umowy na usługę remontową.

 29. Odbiór odpadów, ponadto, może nie zostać dokonany, jeżeli jest on technicznie niemożliwy lub naraża na niebezpieczeństwo osoby trzecie.

Powiadom znajomego