W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Zarząd Morskich Portów Szczecin
i Świnoujście Spółka Akcyjna

ul. Bytomska 7
70-603 Szczecin
 
tel. (+ 48 91) 430 8221, 430 8222
tel. (+ 48 91) 462 34 12
e-mail: info@port.szczecin.pl
strona internetowa: www.port.szczecin.pl

Skrytka ePUAP: /ZMPSISSA/SkrytkaESP

NIP: 955-18-89-161
REGON: 811649448

Procedura odbioru

Procedura powiadamiania ZMPSiŚ S.A. o zamiarze przekazania odpadów ze statku.

 

Wszystkie informacje dotyczące procedur powiadamiania o zamiarze przekazania odpadów ze statków  szczegółowo opisane są w  zatwierdzonych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Planach Gospodarowania odpadami ze statków w porcie morskim w Szczecinie i w porcie morskim w Świnoujściu. Poniżej przedstawiony ogólny opis ważny z aktualnymi Planami Gospodarowania odpadami w Szczecinie i w Świnoujściu :

 

1. Informowanie poprzez Krajowy Pojedynczy PUNKT kontrolny (National Single Window - NSW) przed zawinięciem statków do portu.

     1.1.   Kapitan/agent statku przed zawinięciem statku do portu morskiego w Szczecinie lub do portu morskiego w Świnoujściu powiadamia ZMPSiŚ S.A. o zamiarze zdania odpadów ze statków, informując o odpadach ze statków znajdujących się na statku za pomocą systemu kontrolno-informacyjnego dla portów polskich t.j. Krajowego Pojedyńczego Punktu Kontaktowego- System NSW (National Single Window). Kapitan/agent statku zobowiązany jest przekazać powyższe informacje  na formularzu "Informacji o odpadach ze statków znajdujących się na statku" określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 05.08.2022r w sprawie wzoru formularza, na którym jest przekazywana informacja o odpadach ze statku znajdujących się na statku. Zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków (Dz. U. z 2022 poz. 1250) wyżej wymieniony obowiązek dotyczy statków o pojemności brutto (GT) 300 jednostek i większej, z wyjątkiem statków rybackich, statków zabytkowych i rekreacyjnych jednostek pływających o długości mniejszej niż 45 metrów. Kapitan/agent statku zobowiązany jest wypełnić taką informację szczegółowo i rzetelnie, w terminach wymaganych przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.11.01.2013 w spr. przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na  statku (Dz. U. poz. 77 z dn. 17.01.2013). 
    1.2. Kapitan/agent statku odpowiada za prawdziwość danych wprowadzanych do formularza " Informacji..." w systemie NSW, co do rodzaju, ilości oraz składu odpadów znajdujących się na statku.

     1.3.    Terminy przekazywania informacji do systemu NSW:
         a) przynajmniej na 24 godziny przed zawinięciem statku do portu;
       b) jeżeli port przeznaczenia nie jest znany lub zmienia się podczas podróży – niezwłocznie po uzyskaniu informacji o porcie przeznaczenia;
       c) najpóźniej w chwili, gdy statek opuszcza poprzedni port – jeżeli podróż trwa krócej niż 24 godziny.

2. Informowanie o zamiarze przekazania odpadów wytworzonych na statku oraz podczas postoju statku w portach.

     2.1.  Kapitanowie/agenci jednostek pływających, które uprawiają żeglugę w granicach portu morskiego w Szczecinie i portu morskiego w Świnoujściu i ich okolic, jak np. statki służb portowych, holowniki, pchacze, barki,  dźwigi pływające, szalandy, pontony itp. ale także zawijających do portów w Szczecinie i w Świnoujściu, jak również statków na postoju lub remoncie (jeśli nie zleci stoczni remontowej odbioru odpadów ze statku w ramach świadczonej przez nią usługi remontowej) w celu zdania odpadów do udostępnionych portowych urządzeń odbiorczych przekazuje informacje o zamiarze zdania odpadów ze statku poprzez:
       a)  system portowy  do  Działu Głównego Dyspozytora Port – ZMPSiŚ (będący punktem kontaktowym w portach w Szczecinie i w Świnoujście tel +48 914308446), pracującego całodobowo przez siedem dni w tygodniu, t.j.  wypełnia elektroniczny formularz "Deklaracji zdania odpadów w porcie morskim ..." (plik do pobrania załączono poniżej) i przesyła za pomocą poczty e-mail na poniższy adres: Dział Głownego Dysppozytora Port – ZMPSiŚ S.A.e-mail: dyspozytor@port.szczecin.pl  lub wypełnia elektroniczny formularz "Deklaracji zdania odpadów w porcie morskim …"  przesyła go za pomocą Systemu Odpady PCS (udostępniona aplikacja przez ZMPSiŚ S.A.);
lub
       b)  zaktualizowanie w NSW "Informacji o odpadach ze statków znajdujących się na statku".
Termin przekazywania przez kapitana/agenta powyższych informacji jest taki sam jak określono w pkt 1.3.
   

UWAGA:

1.W celu otwarcia oraz zapisu przesłanej mailowo do Dyspozytora Portu Deklaracji na lokalnym dysku formularza  "Deklaracji zdania odpadów w porcie morskim …" należy zainstalować darmowy  Adobe Reader XI.   Adobe Reader XI można pobrać ze strony: http://get.adobe.com/reader/

2. W celu skorzystania przez agenta/przedstawiciela statku z Systemu Odpady PCS (aplikacja) niezbędne jest posiadanie konta użytkownika, w przypadku jego braku należy zgłosić się do firmy PCS. Kontakt do firmy PCS  support@polskipcs.pl lub tel.  +48 883 299 799 lub 517825402

 

3. Pozostałe informacje

    3.1. Formularz "Informacji o odpadach ze statków znajdujących się na statku" przekazywany przed zawinięciem do portu przez system NSW (patrz pkt. 1.) oraz formularz "Deklaracji zdania odpadów w porcie morskim …" przekazywany przez system portowy (patrz pkt. 2.1.a) stanową zlecenie wykonania usługi odbioru odpadów ze statków.

  3.2.  Odbiór odpadów z powyższych statków wykonywany jest w uzgodnieniu przez firmę odbierającą z kapitanem/agentem statku z zachowaniem odpowiedniego czasu potrzebnego na przygotowanie firmy odbierającej do odbioru.

    3.3. Firma odbierająca odpady uzgadnia z kapitanem/agentem statku termin odbioru odpadów. Kapitan statku po wykonaniu usługi odbioru odpadów otrzymuje "Pokwitowanie odbioru odpadów ze statku" z podaniem nazwy rodzaju statku, ilości i rodzajów odebranych odpadów , ostatniego portu w którym zdał odpady etc. , wszystkich niezbędnych danych oraz zaznaczonymi niespełnionymi warunkami odbioru w przypadku ich wystąpienia.

   3.4. Kapitan statku lub jego agent zobowiązany jest do podpisania "Pokwitowania odbioru odpadów", wystawionego na nabrzeżu przez odbiorce odpadów, podając odbiorcy wszystkie dane wymagane formularzem "Pokwitowania ...". W przypadku gdy na drugiej stronie "Pokwitowania odbioru odpadów" zaznaczono jakąkolwiek opłatę specjalną lub  są tam  inne zapisy  w Uwagach , kapitan statku/przedstawiciel oraz przedstawiciel firmy odbierającej zobowiązani są uzupełnić właściwe podpisy.

   3.5. Jeżeli odbiór odpadów ze statków nie jest możliwy w terminie pobytu statku w porcie, bądź nie istnieje alternatywa odbioru danego rodzaju odpadu firma odbierająca powiadamia o tym fakcie kapitana /agenta statku. Dział Koordynacji Obrotu Portowego wydaje kapitanowi/agentowi statku „Zaświadczenie o niemożliwości wykonania odbioru odpadów ze statków” w języku polskim i angielskim ze wskazaniem najbliższego portu lub przystani morskiej gotowej do odbioru odpadów ze statków.

    3.6. Postępowanie z odpadami zainfekowanymi, medycznymi

   W przypadku, zgłoszenia przez kapitana/agenta statku, iż na pokładzie znajdują się osoby chore (np. statek przypływa z obszaru, gdzie stwierdzono zagrożenie epidemiologiczne), Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny wydaje zalecenia co do sposobu gospodarowania odpadami pochodzącymi z takiego statku. Bez zaleceń Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego nie można dokonać odbioru odpadów z takiego statku. Odpady zakażone drobnoustrojami chorobotwórczymi mogącymi spowodować zagrożenie epidemiologiczne mogą nie zostać odebrane lub poddane odpowiednim procedurom sanitarnym Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego. Odbiór odpadów ze statków objętych kwarantanną sanitarną może nastąpić tylko i wyłącznie na podstawie zaleceń Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego !. Odpady medyczne będą odbierane przez urządzenia odbiorcze do odbioru odpadów ze statków w porcie za wyjątkiem środków objętych szczególną kontrolą i nadzorem dot. szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1.

 

4.    Lokalizacja portowych urządzeń odbiorczych.

    ZMPSIŚ S.A. zapewnia statkom korzystającym z nabrzeży zlokalizowanych w granicach portów morskich Szczecin i Świnoujście i informującym o chęci zdania odpadów, dostęp do portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków  za pośrednictwem upoważnionych przez ZMPSIŚ S.A. firm świadczących usługę odbioru odpadów ze statków. W porcie  morskim Szczecin i w porcie morskim w Świnoujściu portowymi urządzeniami odbiorczymi jest mobilny specjalistyczny sprzęt techniczny jakim dysponuje firma odbierająca odpady, posiadający wymagane prawem odpowiednie dokumenty uprawniające do wykonywania usługi odbioru odpadów ze statków (np. wozy asenizacyjne, cysterny) jak również samochody do odpadów stałych czy pojemniki na odpady. 

W porcie morskim w Szczecinie jest instalacja do przetwarzanie odpadów płynnych zlokalizowana na terenie Spółki Wodnej „Międzyodrze” ul. Przejazd 14 na oczyszczalnia „Ostrów Grabowski ( czynna całą dobę, tel. +48914623491, oczyszczalnia@miedzyodrze.pl ) t.j. instalacja do odbioru i oczyszczania wód zaolejonych ( odpady załącznik I Marpol) oraz instalacja do odbioru i oczyszczania ścieków  (załącznik IV Marpol). W porcie morskim w Świnoujściu punkty zlewne całodobowo wskazane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Świnoujście ZWiK Sp. z o.o.,  zwik@zwik.fn.pl .

 

Pliki do pobrania

Deklaracja zdania odpadów - nowy wzór deklaracji

 

Powiadom znajomego