Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.


Nazwa skróconaPełna nazwa
BOK
Biuro Obsługi Klienta
SHRiMP System Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy
e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta
KRS
Krajowy Rejestr Sądowy Przedsiębiorców
BR Biuro Zarządu
PKD Polska Klasyfikacja Działalności
CEF ang. Connecting Europe Facility
PFSO Oficer ochrony obiektu portowego
DPFSO Zastępca inspektora ochrony obiektu portowego
UE Unia Europejska
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia