INFORMACJE DOTYCZĄCE  PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

RODO obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2  RODO informujemy Państwa, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin,
 • Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Marek Żurakowski, z którym można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@port.szczecin.pl

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez ZMPSiŚ S.A. w szczególności:

 1.  na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:
  a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
  b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;
 2. na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes ZMPSiŚ S.A.) w celu:
  a) zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia na obszarze administrowanym przez Spółkę;
  b) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
  c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu;
  d)weryfikacji wiarygodności płatniczej.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego Administratora oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu naszej Spółki będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  a) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących ZMPSiŚ S.A.;
  b) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych,  rachunkowych, kodeksu spółek handlowych).
 2. dane osobowe pozyskiwane poprzez monitoring wizyjny stosowany na terenie administrowanym przez ZMPSiŚ S.A. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Prawa wymienione w punktach 1 – 6 i 8, można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych;

 • kontakt e-mailowy pod adresem e-mail iod@port.szczecin.pl;
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin ( z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”)

 

Odbiorcy danych 
Państwa dane mogą być przekazywane :

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
  - obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia informatyczne, wspierającym nas np. w wykonywaniu usług informatycznych;
  - świadczącym usługi ochrony osób i mienia, audytowe, pomoc prawną;
 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: banki i inne instytucje finansowe, wywiadownie gospodarcze firmy dokonujące obrotu wierzytelnościami, biuro informacji gospodarczej, podmioty dostarczające media, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych);
 3. w uzasadnionych przypadkach dane mogą być przekazane uprawnionym instytucjom i organom kontrolującym, sądom.