Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Bytomska 7.

Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Marek Żurakowski, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych pod adresem e-mail: iod@port.szczecin.pl, bądź listownie na adres: ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin (z dopiskiem "Ochrona danych osobowych").

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez ZMPSiŚ S.A., w szczególności:

Na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych; realizacja złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes ZMPSiŚ S.A.), w szczególności w celu:

 • nawiązania i utrzymywania relacji biznesowych w ramach prowadzonej działaności gospodarczej (m.in. wymiana korespondencji, działania marketingowe, itp.);
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia na obszarze administrowanym przez Spółkę;
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:

Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

 • obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia informatyczne, wspierającym nas, np. w wykonywaniu usług informatycznych, telekomunikacyjnych;
 • świadczącym usługi ochrony osób i mienia, audytowe, pomoc prawną;
 • innym podmiotom z grupy kapitałowej ZMPSiŚ S.A.

Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, a w szczególności bankom i innym instytucjom finansowym, wywiadowniom gospodarczym, firmom dokonującym obrotu wierzytelnościami, podmiotom dostarczającym media, wykonującym usługi kurierskie, pocztowe, partnerom świadczącym usługi w zakresie rozwijania i utrzymywania infrastruktury technicznej na terenie administrowanym przez Spółkę.

W uzasadnionych przypadkach dane mogą być przekazane organom państwowym na ich uzasadnione prawnie żądanie.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a po jego upływie:

 • do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Państwa osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ewentualnego dochodzenia roszczeń przysługujących ZMPSiŚ S.A.;
 • przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego, np. z przepisów podatkowych, rachunkowych, kodeksu spółek handlowych);
 • zgodnie z terminami archiwizacji określonymi w odrębnych przepisach prawa.

Dane osobowe pozyskiwane poprzez monitoring wizyjny stosowany na terenie administrowanym przez ZMPSiŚ S.A. w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia - zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie do 30 dni od dnia nagrania.

Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
 • prawo sprostowania (poprawienia) swoich danych, a także prawo do ich usunięcia;
 • prawo żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa).