System opłat za odbiór odpadów ze statków

  1. Statki zawijające do portów w Szczecinie i w Świnoujściu mają prawo zdać w ramach opłaty tonażowej pobieranej przez ZMPSiŚ S.A. w oparciu o „Taryfę opłat portowych” określone rodzaje i ilości odpadów ze statków zgodnie z tabelą 1 " Rodzaje i ilości odpadów ze statków ujęte w opłacie tonażowej".

  2. Limit ilości i rodzajów odpadów przyznawany jest tylko raz na wejściu statku do portu na podstawie „Informacji o odpadach znajdujących się na statku do przekazania przed zawinięciem do portu  Szczecin/Świnoujście”oraz wnoszonej opłaty tonażowej  i upoważnia do jednorazowego zdania odpadów wytworzonych w czasie podróży statku od ostatniego portu do portu morskiego w Szczecinie lub w Świnoujściu; każde następne zawiadomienie o konieczności odbioru odpadów kapitan, bądź agent statku przekazuje do zarządzającego portem na formularzu „Deklaracji zdania odpadów w porcie morskim…” i jest obciążane opłatą specjalną, z zachowaniem niewykorzystanego limitu.

  3. Statki zwolnione z ponoszenia opłat portowych(*) oraz specjalne jednostki pływające(*), których opłata tonażowa wynosi 0,0 PLN nie mają przyznanego limitu ilości i rodzajów odpadów i wnoszą opłaty za odbiór odpadów ze statków według stawek wymienionych w tabeli 2      " Opłaty dodatkowe".

  4. Statki ponoszące opłaty portowe w innych portach ujścia Odry: Police lub Trzebież lub Stepnica lub Nowe Warpno i które zawijają bezpośrednio po wyjściu z któregokolwiek portu wymienionego powyżej do portu morskiego w Szczecinie i do portu morskiego w Świnoujściu - lub w relacjach odwrotnych, ponoszą opłatę tonażową w wysokości 50% i mają przyznany limit ilości i rodzajów odpadów w wysokości 50%.

  5. Jednostki pływające Strażak-24 i Strażak-26 zwolnione są z opłat za odbiór odpadów ze statków.

  6. Odbiór odpadów ze statków posiadających zwolnienie(*) Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów przed opuszczeniem portu oraz ze statków pasażerskich żeglugi przybrzeżnej uprawiających żeglugę liniową (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2003r. w sprawie udzielania statkom zwolnień z obowiązku zdawania odpadów przed opuszczeniem portu Dz. U. Nr 101, poz. 937 z póź. zm.), odbywa się według zasad określonych w tabeli 1 " Rodzaje i ilości odpadó ze statkó ujęte w opłacie tonażowej", z zastrzeżeniem iż zdawanie płynnych odpadów olejowych zachodzi nie częściej niż raz na dwa tygodnie. W przypadku częstszego zdawania płynnych odpadów olejowych limit zmniejsza się o 50%.

  7. Odbiór odpadów ze statków w innym czasie i warunkach niż ustalone przez ZMPSiŚ S.A. następuje za opłatą specjalną określoną w tabeli 3.

  8. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. nie zapewnia odbioru pozostałości ładunkowych ze statków. Opłaty za ich odbiór ustala zlecający usługę bezpośrednio z firmą odbierającą te odpady.

(*) Patrz "Informacja o trybie i sposobie odbioru odpadów ze statków korzystajacych z nabrzeży zlokalizowanych w granicach portu morskiego w Szczecinie i w Świnoujściu"

Tabela 1    Rodzaje i ilości odpadów ze statków ujęte w opłacie tonażowej

Lp. Rodzaj zdawanego odpadu Limit(1) ilości odpadów według lokalizacji poprzedniego portu(2) [m3]
Obszar Morza Bałtyckiego Obszar wód północno-zachodnio europejskich Pozostałe obszary

1

Odpady olejowe i ich mieszaniny z wodą (Załącznik I Konwencji MARPOL)

a

zaolejone wody zęzowe

2,0

4,0

8,0

b

zużyte oleje przepracowane

c

szlamy tj. szlamy z odwirowywania paliw i olejów smarnych

 

Promy i statki pasażerskie żeglugi przybrzeżnej 1/2 zdanej ilości odpadów olejowych (4)

2

Ścieki (Załącznik IV Konwencji MARPOL)

a

ścieki

2,0

3,0

5,0

 

Statki pasażerskie żeglugi przybrzeżnej 1/5 zdanej ilości ścieków

3

Odpady stałe (Załącznik V Konwencji MARPOL)(3)

a

odpady żywnościowe

0,4

0,5

0,6

b

tworzywa sztuczne

c

odpady bytowe niesegregowane

d

inne (papier i tektura poskładane, szkło, metale, drewno)

e stałe odpady zaolejone tj. zaolejone czyściwo, szmaty, filtry paliwowe i olejowe 1/8 zdanej ilości odpadów

f

odpady niebezpieczne posegregowane (odpady farb i lakierów, świetlówki zawierające rtęć, baterie, akumulatory)

1/8 zdanej ilości odpadów

g

odpady gastronomiczne zawierające produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego ze statków płynących z państwa nie będącego członkiem UE (kategoria 1)

1/4 zdanej ilości odpadów


Objaśnienia:

(1)  Limit dotyczy tylko odbiorów od strony lądu

(2)  Zasięg obszarów określony jest w Konwencji MARPOL

(3) Minimalna ilość odpadów stałych przyjmowanych do portowych urządzeń odbiorczych wynosi 0,05 m3

(4) Maksymalny jednorazowo przyznany limit wynosi 20 m3

 

Tabela 2   Opłaty dodatkowe

Lp. Rodzaj zdawanego odpadu Stawki opłat dodatkowych [zł/m3]

1

Odpady olejowe i ich mieszaniny z wodą (Załącznik I Konwencji MARPOL)

a

płynne odpady olejowe

500

2

Ścieki (Załącznik IV Konwencji MARPOL)

a

ścieki

110

3

Odpady stałe (Załącznik V Konwencji MARPOL)

a

odpady inne niż niebezpieczne

510

b odpady niebezpieczne 2.800
c stałe odpady zaolejone tj. zaolejone czyściwo, szmaty, filtry paliwowe i olejowe 2.800

c

odpady gastronomiczne zawierające produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego ze statków płynących z państwa nie będącego członkiem UE (kategoria 1)

5.000

4

Pozostałości z oczyszczania spalin (Załącznik VI Konwencji MARPOL)

a

pozostałości z oczyszczania spalin

4.444


 

Tabela 3   Opłaty specjalne

Lp. Wyszczególnienie Stawki opłat specjalnych

1

Odbiór odpadów z przyczyn leżących po stronie kapitana/agenta statku w terminie krótszym niż 24 h
od zgłoszenia ich do odbioru

200 [zł/zdarzenie]

2

Wezwanie urządzenia odbiorczego do ponownego odbioru

100 [zł/przyjazd]

3

Brak segregacji odpadów stałych na statku

205 [zł/zdarzenie]

4

Brak gotowości statku do zdania odpadów, w tym m.in. oczekiwanie na podanie odpadów, nie przekazanie przez załogę statku odpadów stałych bezpośrednio na podstawiony przez firmę odbierającą środek transportu, bądź zdanie odpadów w ilości poniżej 0,05 m3

100 [zł/zdarzenie]

5

Odbiór odpadów stałych, w tym stałych zaolejonych niewłaściwie opakowanych

205 [zł/zdarzenie]

6

Odbiór płynnych odpadów z wykorzystaniem pomp firmy odbierającej z powodu konstrukcyjnego braku pomp na statku

150 [zł za każdą rozpoczętą godzinę]

7

Odbiór płynnych odpadów za pomocą pomp firmy odbierającej z powodu niesprawnych pomp statkowych

250 [zł za każdą rozpoczętą godzinę]

8

Odbiór płynnych odpadów olejowych przy wydajności pompowania pomp statkowych poniżej 5 m3 /h dla statków do 5.000 GT lub ze wspomaganiem pomp firmy odbierającej

200 [zł za każdą rozpoczętą godzinę]

9

Odbiór płynnych odpadów olejowych przy wydajności pompowania pomp statkowych poniżej 7,5 m3/h dla statków powyżej 5.000 GT lub ze wspomaganiem pomp firmy odbierającej

200 [zł za każdą rozpoczętą godzinę]

10

Brak podgrzania szlamu oraz olejów do temperatury umożliwiającej sprawne dokonanie odbioru, jednak nie przekraczającej 60°C (1)

205 [zł/zdarzenie]

11

Odbiór płynnych odpadów ze statków
z wykorzystaniem specjalistycznych jednostek pływających

25.000 [zł/zdarzenie]

12

Odbiór płynnych odpadów olejowych i ich mieszanin
z wodą zawierających znaczne ilości zanieczyszczeń
tj. rozpuszczalniki, detergenty, zanieczyszczenia stałe itp.

205 [zł/m3 ]

13

Nieposiadanie przez statek standardowych przyłączeń kołnierzowych wymaganych przepisami Konwencji MARPOL

405 [zł/zdarzenie]

14

Wykonanie dezynfekcji odebranych odpadów ze statków

205 [zł/m3]

15

Brak zdania odpadów z winy statku pomimo wcześniejszego pisemnego zgłoszenia odbioru

200 [zł/przyjazd]

Objaśnienia:

(1) Opłata naliczana jest również w przypadku, gdy odbiór deklarowanych do zdania odpadów nie nastąpi