a:51:{s:4:"name";s:25:"Warunki zdawania odpadów";s:4:"lang";s:2:"pl";s:8:"position";i:1;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:16:"Irena Żankowska";s:11:"createdDate";s:10:"2020-04-02";s:18:"responsibleContent";N;s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:6820:"

Warunki zdawania odpadów przez statki do portowych urządzeń odbiorczych

 1. Limit ilości i rodzajów odpadów przyznawany jest tylko raz na wejściu statku do portu na podstawie "Informacji
  o odpadach ze statków znajdujących się na statku" przekazanej przed zawinięciem do portu ,do sytemu t.j. Krajowego Pojedynczego Punktu Kontaktowego (National Single Window - NSW) oraz wnoszonej opłaty tonażowej i upoważnia do jednorazowego zdania wszystkich wytworzonych odpadów w czasie podróży statku od ostatniego portu do portu morskiego w Szczecinie lub w Świnoujściu.

 2. Każde następne zawiadomienie o konieczności odbioru odpadów należy przekazać do zarządzającego portem na formularzu "Deklaracji zdania odpadów w porcie morskim …" i jest obciążane opłatą specjalną, z zachowaniem niewykorzystanego limitu.

 3. Statek zobowiązany jest przygotować odpady stałe do zdania , tzn. odpady muszą być  posegregowane na kategorie wymienione w punkcie V.   Jeżeli firma odbierająca stwierdzi, że doszło do zmieszania odpadów  niebezpiecznych z innymi odpadami, odpady te zostaną zakwalifikowane jako odpady niebezpieczne.

 4. Przekazywanie odpadów stałych oraz stałych zaolejonych przez załogę statku bezpośrednio firmie odbierającej na podstawiony środek transportu.

 5. Deklarowanie odbiorów odpadów stałych w ilości nie mniejszej niż 0,05 m3, warunku nie stosuje się, jeżeli pojemność zbiorników jest niewystarczająca do składowania odpadów.

 6. Maksymalny czas oczekiwania firmy odbierającej odpady na rozpoczęcie podania odpadów wynosi 15 minut.

 7. Worki/pojemniki na odpady stałe oraz stałe zaolejone szczelne i dostosowane do ciężaru zapakowanych odpadów, a także odpowiednio oznakowane.

 8. Odpady gastronomiczne kategorii 1 ze statków płynących z państwa nie będącego członkiem UE, umieszczone w hermetycznych opakowaniach lub zakrytych, zabezpieczonych przed wyciekami bezzwrotnych pojemnikach opatrzonych etykietą z napisem „kat. 1 – wyłącznie do usunięcia” lub w języku angielskim „cat. 1 – strictly to removal”, jeżeli odpady nie zostaną przygotowane do zdania w powyższy sposób – nie zostaną odebrane.

 9. Statek musi posiadać pompy zdawcze płynnych odpadów olejowych oraz ścieków.

 10. Sprawne pompy statkowe dla odbioru ścieków.

 11. Sprawne pompy statkowe dla odbioru płynnych odpadów olejowych o wydajności nie mniejszej niż 5 m3/h dla statków do 5.000 GT oraz nie mniejszej niż 7,5 m3/h dla statków powyżej 5.000 GT.

 12. Oleje oraz szlamy podgrzane do temperatury umożliwiającej sprawne dokonanie odbioru, jednak nie przekraczającej 60°C.

 13. Odbiór płynnych odpadów olejowych wykonywany jest od strony lądu. Jeżeli odbiór od strony lądu nie jest możliwy, wtedy odbiór odpadów może być dokonany z wykorzystaniem specjalistycznych jednostek pływających za opłatą specjalną określoną w tabeli 3.  

 14. Celem zapewnienia bezpieczeństwa, odbiór płynnych odpadów olejowych od strony wody wykonywany jest w porcie od wschodu do zachodu słońca, przy  widoczności minimum 1 Mm, sile wiatru do 4 B i stanie morza do 2 (wysokość fali do 0,5 m). Odbiór odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem pomp statku, urządzenia podawcze odpadów muszą być ustawione od strony akwenu, jednostka odbierająca odpady musi być zacumowana do burty statku. Wąż do odbioru płynnych odpadów olejowych nie może być dłuższy niż 30 m i musi mieć kontakt z pokładem statku oraz jednostki odbierającej odpady.

 15. Płynne odpady olejowe nie mogą zawierać zanieczyszczeń stałych i chemicznych.

 16. Standardowe przyłączenia kołnierzowe muszą być zgodne z wymaganiami przepisów konwencji MARPOL.

 17. Odpady nie mogą być zakażone drobnoustrojami chorobotwórczymi mogącymi spowodować zagrożenie epidemiologiczne.

 18. Przekazywanie odpadów zgodnie z danymi zamieszczonymi w systemie t.j. Krajowy Pojedynczy Punkt Kontaktowy (National Single Window - NSW) w formularzu "Informacji o odpadach ze statków znajdujących się na statku", która jest równoznaczna z wystawieniem zlecenia na odbiór tych odpadów.

 19. Odbiór odpadów stałych, ścieków oraz pozostałości z oczyszczania spalin wykonywany jest wyłącznie od strony lądu; jeżeli odbiór od strony lądu nie jest możliwy, odbiór tych odpadów nie jest wykonywany.

 20. W przypadku zażądania przez kapitana/ agenta statku odbioru odpadów w terminie krótszym niż 24 h od momentu zgłoszenia ich do zdania, zostanie pobrana opłata specjalna.

 21. W przypadku przesłania "Informacji o odpadach znajdujących się na statku do przekazania przed zawinięciem do portu" oraz "Deklaracji zdania odpadów w porcie morskim …" na 6 godzin przed wyjściem statku z portu, Kapitan/ agent statku musi się liczyć z faktem, iż zadeklarowane do zdania odpady, w szczególności płynne odpady olejowe mogą zostać nie odebrane.

 22. Odpady ze statków cumujących przy nabrzeżach należących do podmiotów zarządzających stoczniami i bazami przeładunkowymi są odbierane przez firmy odbierające, z którymi  ZMPSiŚ S.A. podpisał umowę na odbiór odpadów, z wyłączeniem sytuacji, gdzie odbiór wszystkich rodzajów odpadów zapewnia stocznia w ramach świadczonej przez nią usługi remontowej. Wówczas w „Informacji o odpadach ze statków znajdujących się na statku" kapitan/agent statku zaznacza, iż odbioru odpadów dokonuje stocznia w ramach umowy na usługę remontową.
  Odbiór odpadów, ponadto, może nie zostać dokonany, jeżeli jest on technicznie niemożliwy lub naraża na niebezpieczeństwo osoby trzecie.

  .
   

Niespełnienie przez statek czasu oraz warunków odbioru skutkuje naliczeniem opłaty specjalnej przez ZMPSiŚ S.A. (tab. nr 3 " Opłaty specjalne)

";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:7:"archive";s:2:"no";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:19:"2022-11-30 14:06:32";s:8:"editDate";s:19:"2022-11-30 14:06:32";s:6:"editBy";s:2:"27";s:10:"editorName";s:5:"Irena";s:13:"editorSurname";s:10:"Żankowska";s:4:"tags";N;s:7:"banners";N;s:9:"important";a:5:{s:9:"startShow";s:0:"";s:13:"startShowTime";s:0:"";s:8:"stopShow";s:0:"";s:12:"stopShowTime";s:0:"";s:8:"position";s:0:"";}s:9:"frontpage";a:2:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";s:8:"position";s:0:"";}s:15:"interpellations";a:5:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"term_id";s:2:"-1";s:14:"interpellation";s:0:"";}s:18:"housingInvestments";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:6:"number";s:0:"";s:11:"dateReceipt";s:0:"";s:13:"street_number";a:1:{i:0;s:0:"";}s:16:"geodetic_address";s:0:"";}s:3:"rss";N;s:4:"sios";a:19:{s:6:"number";s:6:"1/2022";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:12:"documentName";s:0:"";s:5:"range";s:0:"";s:4:"area";s:55:"Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.";s:8:"signcase";s:0:"";s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:0:"";s:8:"approved";s:0:"";s:12:"approvedDate";s:0:"";s:8:"place_id";s:2:"-1";s:3:"url";s:0:"";s:5:"final";s:0:"";s:16:"finalDescription";s:0:"";s:10:"numbers_id";a:1:{i:0;s:0:"";}s:4:"urls";a:1:{i:0;s:0:"";}s:8:"listDate";s:0:"";s:12:"reservations";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";}s:16:"competitionsCare";a:4:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";}s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:0:"";s:4:"home";s:0:"";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"notices";a:5:{s:8:"signcase";s:0:"";s:10:"lettersign";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:10:"ngosOffers";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:6:"assets";a:1:{s:8:"identity";s:0:"";}s:18:"competitionsOffers";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:55:"Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"estates";a:9:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:5:"order";s:0:"";s:7:"address";s:0:"";s:5:"price";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:5:"cases";a:3:{s:4:"case";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:7:"unit_id";s:2:"-1";}s:11:"resolutions";a:14:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:13:"regardingType";s:2:"-1";s:19:"regardingChangeYear";a:1:{i:1;s:2:"-1";}s:15:"regardingChange";a:1:{i:1;s:2:"-1";}s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:10:"ordinances";a:9:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:2:"-1";s:19:"ordinanceChangeYear";a:1:{i:1;s:2:"-1";}s:20:"topicOrdinanceChange";a:1:{i:1;s:2:"-1";}s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:1:{s:6:"access";s:1:"1";}}