Rodzaje odpadów ze statków przyjmowanych do portowych urządzeń odbiorczych

Odpady wytwarzane przez statki są klasyfikowane zgodnie z prawem polskim na podstawie Katalogu odpadów, przez odbiorców odpadów i przyjmowane do portowych urządzeń odbiorczych.

 1. ODPADY OLEJOWE I ICH MIESZANINY Z WODĄ (załącznik I Konwencji MARPOL) tj.:
  1. zaolejone wody zęzowe,

  2. pozostałości olejowe (szlam),

  3. inne (np. zużyte oleje przepracowane),

 2. ŚCIEKI FEKALNE (załącznik IV Konwencji MARPOL)

 3. ODPADY POWSTAJĄCE NA STATKU (załącznik V Konwencji MARPOL oraz odpady związane z ładunkiem, nie będące pozostałościami ładunkowymi) - "ŚMIECI" tj.:

  1. tworzywa sztuczne (A),

  2. odpady żywnościowe (B),

  3. odpady komunalne (C), np. wyroby z papieru, szmaty, szkło, metal, butelki, porcelana stołowa, drewno itp.,

  4. zużyty olej spożywczy (D),

  5. popioły ze spalarek (E),

  6. odpady operacyjne (F), np. zaolejone odpady stałe - zaolejone czyściwo, zaolejone szmaty, filtry paliwowe i olejowe, odpady farb i lakierów itp.,

  7. odpady elektroniczne (I) , np. baterie, akumulatory, lampy, świetlówki zawierające rtęć, zużyty sprzęt i urządzenia elektroniczne itp.,

  8. odpady gastronomiczne kategorii 1 (B) – odpady żywnościowe zawierające produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, pochodzące ze środków transportu międzynarodowego, tj. ze statków przypływających z państw trzecich (nie będących członkiem Unii Europejskiej).

 4. POZOSTAŁOŚCI Z OCZYSZCZANIA SPALIN (załącznik VI Konwencji MARPOL)

  1. katalizatory, sadze, filtry, itp.

ZDJĘCIA

zdjęciezdjęciezdjęcie