Procedura informowania o odpadach wytwarzanych na statkach, odbiorze odpadów ze statków oraz o niewystarczającej przepustowości portowych urządzeń odbiorczych

Informowanie poprzez Krajowy Pojedynczy PUNKT kontrolny (National Single Window - NSW) przed zawinięciem statków do portu.

 1. Kapitan/agent statku przed zawinięciem statku do portu morskiego w Szczecinie lub do portu morskiego w Świnoujściu zobowiązany jest do  przekazania "Informacji o odpadach ze statków znajdujących się na statku"  za pomocą systemu kontrolno-informacyjnego dla portów polskich t.j. Krajowego Pojedyńczego Punktu Kontaktowego- System NSW (National Single Window), wypełnionej szczegółowo i rzetelnie, w terminach wymaganych przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn 11.01.2013 w spr. przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na  statku (Dz. U. poz. 77 z dn. 17.01.2013).
 2. Kapitan/agent statku odpowiada za prawdziwość danych wprowadzanych do formularza w systemie NSW, co do rodzaju, ilości oraz składu odpadów znajdujących się na statku.
 3. Terminy przekazywania informacji do systemu NSW:
 • przynajmniej na 24 godziny przed zawinięciem statku do portu;
 • jeżeli port przeznaczenia nie jest znany lub zmienia się podczas podróży – niezwłocznie po uzyskaniu informacji o porcie przeznaczenia;
 • najpóźniej w chwili, gdy statek opuszcza poprzedni port – jeżeli podróż trwa krócej niż 24 godziny.

Informowanie poprzez system portowy.

 1. Kapitan/agent statku nie zawijającego do portu m.in. statku służb portowych (dźwigi, holowniki, szalandy, pontony etc.), statku na postoju lub remoncie (jeśli nie zleci stoczni remontowej odbioru odpadów ze statku w ramach świadczonej przez nią usługi remontowej) w celu zdania odpadów do udostępnionych portowych urządzeń odbiorczych wypełnia elektroniczny formularz "Deklaracji zdania odpadów w porcie morskim …"  przesyła go za pomocą Systemu Odpady PCS (udostępniona aplikacja przez ZMPSiŚ S.A. ) lub za pomocą poczty e-mail na poniższy adres:Dział Koordynacji Obrotu Portowego – ZMPSiŚ S.A.e-mail: dyspozytor@port.szczecin.pl
 2. W celu otwarcia oraz zapisu przesłanej mailowo do Dyspozytora Portu Deklaracji na lokalnym dysku formularza  "Deklaracji zdania odpadów w porcie morskim …" należy zainstalować darmowy  Adobe Reader XI.   Adobe Reader XI można pobrać ze strony: http://get.adobe.com/reader/
 3. Odbiór odpadów z powyższych statków wykonywany jest w uzgodnieniu z kapitanem/agentem statku z zachowaniem odpowiedniego czasu potrzebnego na przygotowanie firmy odbierającej do odbioru.

UWAGA: 

Potwierdzenie odbioru odpadów ze statków oraz informowanie o niewystarczającej przepustowości portowych urządzeń odbiorczych

 1. Formularz "Informacji o odpadach ze statków znajdujących się na statku" przekazywany przed zawinięciem do portu" oraz formularz "Deklaracji zdania odpadów w porcie morskim …" stanowi zlecenie wykonania usługi odbioru odpadów ze statków.

 2. Firma odbierająca odpady uzgadnia z kapitanem/agentem statku termin odbioru odpadów. Kapitan statku po wykonaniu usługi odbioru odpadów otrzymuje "Potwierdzenie odbioru odpadów ze statku" z podaniem nazwy rodzaju statku, ilości i rodzajów odebranych odpadów , ostatniego portu w którym zdał odpady etc. oraz zaznaczonymi niespełnionymi warunkami odbioru w przypadku ich wystąpienia.

 3.  Kapitan statku lub jego agent zobowiązany jest do podpisania "Potwierdzenia odbioru odpadów", wystawionego na nabrzeżu przez odbiorce odpadów, podając odbiorcy wszystkie dane wymagane formularzem "Potwierdzenie".

 4. Jeżeli odbiór odpadów ze statków nie jest możliwy w terminie pobytu statku w porcie, bądź nie istnieje alternatywa odbioru danego rodzaju odpadu firma odbierająca powiadamia o tym fakcie kapitana /agenta statku. Dział Koordynacji Obrotu Portowego wydaje kapitanowi/agentowi statku „Zaświadczenie o niemożliwości wykonania odbioru odpadów ze statków” w języku polskim i angielskim ze wskazaniem najbliższego portu lub przystani morskiej gotowej do odbioru odpadów ze statków.

Postępowanie z odpadami zainfekowanymi

W przypadku, zgłoszenia przez kapitana/agenta statku, iż na pokładzie znajdują się osoby chore (np. statek przypływa z obszaru, gdzie stwierdzono zagrożenie epidemiologiczne), Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny wydaje zalecenia co do sposobu gospodarowania odpadami pochodzącymi z takiego statku. Bez zaleceń Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego nie można dokonać odbioru odpadów z takiego statku. Odpady zakażone drobnoustrojami chorobotwórczymi mogącymi spowodować zagrożenie epidemiologiczne mogą nie zostać odebrane lub poddane odpowiednim procedurom sanitarnym Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego.

Odbiór odpadów ze statków objętych kwarantanną sanitarną może nastąpić tylko i wyłącznie na podstawie zaleceń Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego !.

 

Pliki do pobrania

Deklaracja zdania odpadów - nowy wzór deklaracji