Zarząd Spółki, prowadzonej pod firmą „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” z siedzibą w Szczecinie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 15 września 2022 r., o godz. 12.00 , w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, przy ul. Nowy Świat 6/12, Sala Konferencyjna D 323-324, piętro III, z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2.     Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.     Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” 90 udziałów Spółki „INFRA-PORT” Sp. z o.o. od indywidualnych udziałowców.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w porcie morskim w Świnoujściu o łącznej powierzchni ca. 188.093 m2 wraz z budynkami, budowlami i innymi obiektami trwale z nimi związanymi oraz sprzętem technicznym, na czas oznaczony 30 (trzydziestu) lat licząc od dnia jej zawarcia, pod warunkiem uzyskania zgody ministra właściwego ds. gospodarki morskiej.

7.     Zamknięcie obrad.