Zasady rekrutacji studentów na praktyki

1. Osoba ubiegająca się o praktykę studencką powinna:

  • być studentem wyższej szkoły,
  • posiadać zgodę uczelni na odbycie praktyki studenckiej,
  • posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas  odbywania praktyki (ubezpieczenie na uczelni, bądź ubezpieczenie indywidualne).

2. Student zainteresowany odbyciem praktyki lub uczelnia kieruje do Działu Spraw Pracowniczych Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA  wniosek o zorganizowanie praktyki wraz z CV oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Załącznik nr 1: Zgłoszenie na praktykę studencką – do pobrania
Załącznik nr 2: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – do pobrania

3. Zgłoszenie na praktykę kierowane jest - zgodnie z kierunkiem nauczania – do właściwego kierownika komórki organizacyjnej z prośbą o opinię, co do możliwości odbycia praktyki.
4. Wniosek wraz z opinią kierownika komórki organizacyjnej akceptuje Kierownik Działu Spraw Pracowniczych.
5. O decyzji osoba zainteresowana powiadamiana jest telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
6. W przypadku dużej ilości zgłoszeń Dział Spraw Pracowniczych dokona analizy dokumentów oraz przeprowadzi rozmowy z kandydatami.
7. Po uzyskaniu zgody na realizację praktyki należy dostarczyć umowę o praktykę - w 2 egzemplarzach - pomiędzy Spółką a uczelnią określającą prawa i obowiązki obu stron oraz ramowy program praktyki.
8. Praktyki studenckie organizowane są w ciągu całego roku kalendarzowego.
9. Szczegółowych informacji na temat praktyk udziela specjalista ds. pracowniczych  pod nr tel. (91) 430-88-26, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: b.andryszczyk@port.szczecin.pl, bądź też osobiście w pok. 127 w Biurze Głównym Spółki – Szczecin, ul. Bytomska 7.