Przypomnienie - 14.11.2017

W dniu 30 listopada 2017 roku kończy się okres przeznaczony na proces wymiany dotychczasowych przepustek stałych, na nowe drukowane na karcie elektronicznej i uprawniające do  wstępu na teren portu przez bramy wjazdowe jak i przez kołowroty.  

Stare przepustki stałe (papierowe) utracą swoją ważność.

Osoby uprawnione do posiadania przepustki stałej, które jeszcze nie wymieniły przepustek,  proszone są o złożenie stosownego wniosku w celu wyrobienia nowej przepustki. W celu przedłużenia ważności już wydanych nowych przepustek elektronicznych, w listopadzie i grudniu br. otrzymacie Państwo z naszych biur przepustek wnioski (wykazy) wydanych elektronicznych przepustek stałych dla osób i pojazdów. Do zadań komórek odpowiedzialnych za sprawy kadrowe w Państwa firmach będzie należało sprawdzenie czy wykazy te odpowiadają aktualnemu stanowi osób uprawnionych do posiadania tych przepustek (czy są nadal zatrudnione). Osobom wykreślonym z list, jako nie posiadającym prawa do przepustek stałych, zostaną usunięte kody ważności tych dokumentów.

Zweryfikowane i podpisane wnioski (wykazy) proszę przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu:

lub dostarczyć w formie papierowej do biur przepustek.

Na podstawie przesłanych przez Państwa zweryfikowanych wniosków (wykazów), przepustki wystawione w 2017 roku (od dnia 1.12.2016 roku) zostaną przedłużone na kolejny, 2018 rok, bez konieczności wnoszenia opłat i bez potrzeby wizyty w biurach przepustek. Osoby, które utraciły prawo do posiadania przepustki stałej, nie  będą miały prawa wstępu na teren portu – nawet w sytuacji kiedy nie zdały przepustek.Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych zasad kontroli osób, towarów i środków transportu na terenach administrowanych w portach Szczecin i Świnoujście wydaje przepisy wewnętrzne, obejmujące swoim zakresem podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne, które wykonując swoje zadania przebywają na tych terenach.

Ogólne zasady wstępu i wjazdu oraz wwożenia/wywożenia materiałów na terenie obiektów administrowanych

Zgodnie z przepisami regulującymi zasady wstępu i wjazdu na teren portu, dokumentami do tego uprawniającymi są: przepustki stałe, okresowe i jednorazowe dla osób i pojazdów.

Przepustki wydawane są w:

 • Biurze Przepustek ZMPSiŚ S.A. w Szczecinie, ul. Bytomska 1-2, w dni powszednie w g. 7:00 ÷ 15:00 (przepustki stałe i okresowe na terenie administrowanym w Szczecinie). tel. 091 430 87 35, e-mail: brama.szn@port.szczecin.pl
 • Biurze Przepustek ZMPSiŚ S.A. w Świnoujściu, ul. Bunkrowa 1, w dni powszednie w godzinach 7:00 ÷ 15:00 (przepustki stałe i okresowe na teren Portu Handlowego w Świnoujściu). tel. 091 327 72 50, e-mail: brama.phs@port.szczecin.pl
 • Biurze oficera PFSO w dni powszednie w Terminalu Promowym Świnoujście, ul. Dworcowa 1 w g. 7:00 ÷ 15:00 (przepustki stałe i okresowe na teren TPŚ). tel. 091 322 61 83, e-mail: brama.tps@port.szczecin.pl
 • Przepustki jednorazowe wydawane są całodobowo na bramach wjazdowych do portów handlowych w Szczecinie i Świnoujściu oraz w Dyspozycji Głównej Terminala Promowego Świnoujście sp. z o.o.

Osoba udająca się na teren obiektu portowego podlega kontroli na posterunku wjazdowym wykonywanym przez umundurowanego pracownika ochrony fizycznej. Kontroli podlegają zarówno dokumenty uprawniające do wjazdu jak i legalizujące przewożone ładunki. Pracownik ochrony podczas wykonywania zadań ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie korzysta z ochrony prawnej przewidzianej w Kodeksie Karnym dla funkcjonariuszy publicznych (zgodnie z ustawą z dn. 22 sierpnia 1997r  o ochronie osób i mienia).

Prosimy również o zapoznanie się z przepisami dotyczącymi bezpiecznego poruszania się po porcie zawartymi w "Instrukcji dotyczącej ogólnych zasad bezpiecznego poruszania i zachowania się na terenach Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A." wprowadzonej Zarządzeniem Prezesa ZMPSiŚ S.A. z dnia 20 lipca 2015 r. (zamieszczonej poniżej).

Kontakt w sprawie zasad i metod kontroli
Wszelkie informacje związane z kontrolą dokumentów i uprawnieniami pracowników ochrony:

 • Kierownik Działu Bezpieczeństwa Portów – A. Pawlak tel. 091 430 89 37
 • Specjalista ds. ochrony osób i mienia-Koordynator – J. Gadomski tel. 091 430 82 35

Realizując przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich oraz wychodząc naprzeciw sugestiom podmiotów działających na terenie portó w Szczecinie i Świnoujściu, ZMPSiŚ S.A. wprowadza od dnia 1 grudnia 2016 r. nowe zasady wystawiania i przedłużania ważności przepustek dla osób i pojazdów.

Podstawowe zmiany polegają m.in. na:

 1. Wprowadzeniu do użytku przepustek stałych, drukowanych na kartach elektronicznych (plastikowych) zawierających kody dostępu do bramek obrotowych (kołowrotów).
 2. Wydłużeniu ważności przepustek staych do 10 lat dla osób i do 5 lat dla pojazdów, co pozwoli na wykorzystywanie tych dokumentów bez potrzeby corocznej ich wymiany - przedłużanie ważności tych przepustek będzie dokonywane zdalnie (elektronicznie) pod koniec każdego roku kalendarzowego, osobom kontynuującym zatrudnienie na terenie portu.
 3. Wystawianiu przepustek okresowych z ważnością na okres do 24 miesięcy (dotychczas maksymalnie do 12 miesięcy), co pozwoli firmom realizującym długie kontrakty na ich zakończenie bez konieczności wystawiania nowych przepustek.

Od 1 grudnia 2016 roku zaczynamy druk nowych przepustek stałych, które będziemy Państwu sukcesywnie przekazywać przy zachowaniu w okresie wymiany ważności dotychczasowych dokumentów - maksymalnie do 30 listopada 2017 roku.

W celu usprawnienia procesu wymiany przepustek staych prosimy osoby odpowiedzialne za prowadzenie sparw kadrowych o:

 • dostarczenie do biur przepustek (w Terminalu Promowym Świnoujście do Oficera Ochrony TPŚ) wykazów aktualnie zatrudnionych osób mających uprawnienia do posiadania przepustek stałych,
 • dostarczenie aktualnych zdjęć lub przesłanie ich w wersji elektronicznej (zdjęcia kadrowane jak do dokumentów tożsamości w formacie jpg., rozdzielczość 300 dpi) na powyższe adresy e-mail właściwe dla poszczególnych biur przepustek,
 • przekazanie do biur przepustek list osób przewidywanych do nadania im uprawnienia do wjazdu samochodem prywatnym na teren portu - utrzymujemy zasadę, że o prawie wjazdu tych pracowników do portu decydują ich pracodawcy.

Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania nowego systemu przepustkowego można kierować do pracowników Działu Bezpieczeństwa Portów:

 • w Szczecinie: (91) 430 89 37; (91) 430 82 35; (91) 439 87 35,
 • w Świnoujście: (91) 327 72 50 (PHŚ); (91) 322 61 83 (TPŚ).

Pliki do pobrania