1. Udzielanie pomocy publicznej przez ZMPSiŚ S.A.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. zaliczany jest zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 z późn. zm.) do kategorii przedsiębiorców publicznych. Środki finansowe, którymi gospodarują przedsiębiorcy publiczni mają charakter środków publicznych, a ich wydatkowanie podlega przepisom ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.). Udzielanie pomocy publicznej przez Spółkę reguluje „Procedura Postępowania w przypadkach związanych z udzielaniem pomocy publicznej przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” wprowadzona Zarządzeniem Nr 14/2013 Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego z dnia 17.06.2013 r. Sprawozdawczość z zakresu udzielonej pomocy publicznej przekazywana w sposób uregulowany Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 59 z późn. zm.). W ostatnich latach Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. nie udzielał pomocy publicznej.

2. Korzystanie z pomocy publicznej przez ZMPSiŚ S.A.
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. jest stałym beneficjentem pomocy publicznej. W ostatnich latach Spółka korzystała z następujących form tej pomocy:

  • pomoc de minimis (w formie dofinansowania różnych form szkolenia pracowników) w ramach limitu tej pomocy tj. równowartości 200 tys. euro w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch lat poprzednich. Obecnie, z uwagi na zmianę przepisów prawnych dotyczących pomocy de minimis, pomoc tą rozlicza się biorąc pod uwagę również podmioty powiązane z danym przedsiębiorcą. 
  • pomoc z ulg systemowych (tzw. pomoc istniejąca w sektorze transportu) - w postaci zwolnienia budowli infrastruktury portowej i gruntów pozyskanych na potrzeby rozwoju portu z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2 i 2a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z  2016 r., poz.  716 z późn. zm.) oraz ze zwolnienia z podatku dochodowego dochodów przeznaczonych na budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.).

W najbliższych latach ZMPSiŚ S.A. korzystać będzie z pomocy na realizację projektu inwestycyjnego pn.: „Przystosowanie infrastruktury Terminalu Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego”. Projekt ten otrzyma wsparcie ze środków UE w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) na podstawie podpisanej w 2016 roku umowy o dofinansowanie. Ponadto, ZMPSiŚ S.A. jest w trakcie procedowania o uzyskanie dofinansowania kilku innych ważnych projektów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zakończenie postępowania i podpisanie umów o dofinansowanie spodziewane jest w 2019 roku.