Stan na dzień 31.12.2016 r.

I AKTYWA TRWAŁE

1.173.658.977,62 PLN

w tym :

 

wartości niematerialne i prawne

843.049,71 PLN

rzeczowe aktywa trwałe

1.170.609.171,06 PLN

należności długoterminowe PLN

0,00 PLN

inwestycje długoterminowe

2.199.690,00 PLN

długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7.066,85 PLN

II AKTYWA OBROTOWE

183.048.002,12 PLN

w tym:

 

zapasy

167.622,92 PLN

należności krótkoterminowe

39.709.137,94 PLN

inwestycje krótkoterminowe

143.070.831,76 PLN

krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

100.409,50 PLN

należne wpłaty na poczet kapitału

4.202.500,00 PLN

III RAZEM AKTYWA

1.360.909.479,74 PLN

 

Kapitał własny na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 861.030.975,74 PLN, z tego kapitał akcyjny 15.326.050,00 PLN.

 Zysk netto za 2016 r. został podzielony:

  • w kwocie 21.179.833,01 PLN na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem go na budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej oraz realizację zadań określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy o portach i przystaniach morskich,
  • w kwocie 4.307.563,00 PLN na wydzielony fundusz środków z przeznaczeniem  na nabycie własnych akcji wydanych  pracownikom oraz byłym pracownikom w celu ich umorzenia.

Przychody ogółem za 2016  r. wyniosły 187.719.288,90 PLN, w tym przychody ze sprzedaży 161.331.944,17 PLN.