W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Zarząd Morskich Portów Szczecin
i Świnoujście Spółka Akcyjna

ul. Bytomska 7
70-603 Szczecin
 
tel. (+ 48 91) 430 8221, 430 8222
tel. (+ 48 91) 462 34 12
e-mail: info@port.szczecin.pl
strona internetowa: www.port.szczecin.pl

Skrytka ePUAP: /ZMPSISSA/SkrytkaESP

NIP: 955-18-89-161
REGON: 811649448

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej "Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A." za lata 2021 i 2022

Wersja strony w formacie XML

Rada Nadzorcza Spółki 

„Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” z siedzibą w Szczecinie, ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin 

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie:

badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” i Grupy Kapitałowej „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.”, sporządzonych na dzień 31.12.2021 r., 31.12.2022 r.,

wraz ze sporządzeniem pisemnych sprawozdań z badania sprawozdań finansowych, zawierających opinię o zbadanym sprawozdaniu finansowym, tj. czy sprawozdania finansowe zostały sporządzone prawidłowo oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki i Grupy Kapitałowej

oraz

badania spraw związanych z prawidłowością wydatkowania dotacji unijnych przyznanych Spółce w roku 2021 i 2022 na realizację projektów inwestycyjnych.

I. Oferta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych powinna spełniać następujące warunki, a w szczególności zawierać:

1.       Informacje o oferencie:

·        nazwę, siedzibę, numer NIP oferenta;

·        formę prowadzenia działalności;

·        o wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach);

·        o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów;

·        o składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania sprawozdań Spółki, wraz z informacją o wpisie do rejestru biegłych rewidentów (art. 17 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach).

2.       Informacje dodatkowe:

·        informacje nt. posiadanego min. 5-letniego doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych, m.in. na potrzeby memorandów informacyjnych i prospektów emisyjnych;

·        listę referencyjną z uwzględnieniem doświadczenia.

3.       Oświadczenia firmy audytorskiej o:

·        spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach oraz o nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;

·        dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;

·        wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach.

4.       Cenę za badanie sprawozdań finansowych (odrębnie dla sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego) oraz cenę za badanie spraw związanych z wydatkowaniem przyznanych środków unijnych na realizację projektów inwestycyjnych.

5.       Wskazanie metod, terminów i harmonogramu badania poszczególnych sprawozdań finansowych oraz badania spraw związanych z wydatkowaniem przyznanych środków unijnych, otrzymanej pomocy publicznej lub wsparcia nie będącego pomocą publiczną.

6.       Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (wykonywania czynności rewizji finansowej).

7.       Zawierać projekt umowy, uwzględniający warunki zawarte w ogłoszeniu oraz ofercie.

II.        Planowane terminy zakończenia badania:

-     rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok -  14 kwietnia 2022 r., rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej –  14 kwietnia 2022 r.,

-     spraw związanych z prawidłowością wydatkowania dotacji unijnych przyznanych w roku 2021 na realizację projektów inwestycyjnych – 14 kwietnia 2022 r.,

-     rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2022 rok - 14 kwietnia 2023 r., rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej – 14 kwietnia 2023 r.,

-     spraw związanych z prawidłowością wydatkowania dotacji unijnych przyznanych w roku 2022 na realizację projektów inwestycyjnych - 14 kwietnia 2023 r.

III.      Badanie sprawozdań finansowych powinno odbywać się zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021 poz. 217 z późn.zm.) i obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi biegłych rewidentów, firm audytorskich oraz o nadzorze publicznym.

IV.      Do obowiązków biegłego rewidenta należeć będzie sporządzanie dla Zarządu Spółki informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki (w formie tzw. listów intencyjnych) i przekazywanie ich do wiadomości Rady Nadzorczej Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” oraz obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, dokonującej oceny sprawozdań finansowych oraz (o ile będzie to konieczne) na zwyczajnym lub nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zatwierdzającym badanie sprawozdania w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.

V.       Kryterium oceny ofert:

           1. cena za badanie sprawozdania – 70%

           2. doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych – 30%

VI.      Oferty należy kierować pod adresem „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.”, ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdań finansowych Spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. i Grupy Kapitałowej Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. - nie otwierać”, w terminie do dnia 06 września 2021 r., do godz. 14.30. Oferty złożone po upływie wyżej określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 września 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin.

VII.     Data zakończenia i rozstrzygnięcia postępowania: 13 września 2021 r.

VIII.    Rada Nadzorcza Spółki ZMPSiŚ S.A. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

IX.      W celu uzyskania informacji o Spółce należy zwracać się do dnia 05 września 2021 r. do sekretariatu - Głównego Księgowego, tel. (091) 430 86 50.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane