Zarząd Morskich Portów Szczecin
i Świnoujście Spółka Akcyjna

ul. Bytomska 7
70-603 Szczecin
 
tel. (+ 48 91) 430 8220, 430 8222
tel. (+ 48 91) 462 34 12
e-mail: info@port.szczecin.pl
strona internetowa: www.port.szczecin.pl

NIP: 955-18-89-161
REGON: 811649448

Zaproszenie do skladania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Rada Nadzorcza Spółki
„Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” z siedzibą w Szczecinie
ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin
 
zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie:
 
badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin
 i Świnoujście S.A.” i Grupy Kapitałowej „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.”
- sporządzonych na dzień 31.12.2019 r., 31.12.2020 r.,
wraz ze sporządzeniem pisemnych sprawozdań z badania sprawozdań finansowych, zawierających opinię o zbadanym sprawozdaniu finansowym, tj. czy sprawozdania finansowe zostały sporządzone prawidłowo oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy
Spółki i Grupy Kapitałowej
 
oraz
 
badania spraw związanych z prawidłowością wydatkowania dotacji unijnych przyznanych Spółce  w roku 2019 i 2020 na realizację projektów inwestycyjnych


I. Oferta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych powinna spełniać następujące warunki, a w szczególności zawierać:

1.           Informacje o oferencie:
•             nazwę, siedzibę, numer NIP oferenta;
•             formę prowadzenia działalności;
•             o wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach);
•             o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów;
•             o składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania sprawozdań Spółki, wraz z informacją o wpisie do rejestru biegłych rewidentów (art. 17 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach).

2.  
         Informacje dodatkowe:
•             informacje nt. posiadanego minimum 5-letniego doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych, między innymi na potrzeby memorandów informacyjnych i prospektów emisyjnych;
•             listę referencyjną z uwzględnieniem doświadczenia;

3.
           Oświadczenia firmy audytorskiej o:
•             spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach oraz o nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;
•             dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;
•             wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach.

4.  
         Cenę za badanie sprawozdań finansowych (odrębnie dla sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego) oraz cenę za badanie spraw związanych z wydatkowaniem przyznanych środków unijnych na realizację projektów inwestycyjnych.

5.
           Wskazanie metod, terminów i harmonogramu badania poszczególnych sprawozdań finansowych oraz badania spraw związanych z wydatkowaniem przyznanych środków unijnych, otrzymanej pomocy publicznej lub wsparcia nie będącego pomocą publiczną.

6. 
          Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (wykonywania czynności rewizji finansowej).

7. 
          Zawierać projekt umowy, uwzględniający warunki zawarte w ogłoszeniu oraz ofercie.

II.    
       Planowane terminy zakończenia badania:
•             rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2019 rok -  10 kwietnia 2020, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej –  20 kwietnia 2020 r.
•             spraw związanych z prawidłowością wydatkowania dotacji unijnych przyznanych w roku 2019 na realizację projektów inwestycyjnych – 10 kwietnia 2020,
•             rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2020 rok - 10 kwietnia 2021, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej – 20 kwietnia 2021 r.
•             spraw związanych z prawidłowością wydatkowania dotacji unijnych przyznanych w roku 2020 na realizację projektów inwestycyjnych - 10 kwietnia 2021.
 
III.          Badanie sprawozdań finansowych powinno odbywać się zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019 poz. 351 z późn.zm.) i obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi biegłych rewidentów, firm audytorskich oraz o nadzorze publicznym.

IV.  
        Do obowiązków biegłego rewidenta należeć będzie sporządzanie dla Zarządu Spółki informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki (w formie tzw. listów intencyjnych) i przekazywanie ich do wiadomości Rady Nadzorczej Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” oraz obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, dokonującej oceny sprawozdań finansowych oraz (o ile będzie to konieczne) na zwyczajnym lub nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zatwierdzającym badanie sprawozdania w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.

V.
           Kryterium oceny ofert:
               1. cena za badanie sprawozdania – 70%
               2. doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych – 30%

VI.  
        Oferty należy kierować pod adresem „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.”,
ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdań finansowych Spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. i Grupy Kapitałowej Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. - nie otwierać”, w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r.  Oferty złożone po upływie wyżej określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
               Otwarcie ofert nastąpi do dnia 23 września 2019 r. w siedzibie Spółki w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin.

VII.   
      Data zakończenia i rozstrzygnięcia postępowania do dnia 30 września 2019 r.

VIII.   
    Rada Nadzorcza Spółki ZMPSiŚ S.A. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

IX.
          W celu uzyskania informacji o Spółce należy zwracać się do dnia 30 sierpnia 2019 r. do Sekretariatu - Głównego Księgowego, tel. (091) 430 86 50.Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij